Wykładowcy

Marianna Andreopoulou

dr, DVM

Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Obecnie realizuje badania w ramach pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Lipsku. W latach 2014-2017 pracowała jako asystent naukowy w Weterynaryjnym Instytucie Badawczym HAO-DEMETER w Grecji. Aktywnie współpracuje z Instytutem Friedrich-Loeffler’a w Niemczech i Wydziałem Weterynaryjnym Uniwersytetu w Padwie (Włochy). Podejmując praktykę terenową, aktywnie uczestniczy w codziennej pracy patologa drobiu i w europejskich przedsięwzięciach dotyczących m.in.: kontroli zakażeń koronawirusami u drobiu. Jej prace naukowe z zakresu patologii drobiu zostały nagrodzone przez Fundację Onassisa w Grecji. Obecnie od 2017 roku Marianna pracuje jako Poultry Regional Marketing Associate Director w regionie EURAM w firmie MSD AH.

Halina Bielińska

dr inż.

Jest doktorem nauk rolniczych w zakresie zootechniki, zastępcą Dyrektora Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. W latach 1994-2002 pełniła funkcję kierownika Krajowego Ośrodka Badawczo – Hodowlanego Gęsi IZ - ZD Kołuda Wielka. Jest współautorem łącznie 168 prac naukowych, popularno – naukowych, ekspertyz, instrukcji wdrożeniowych, broszur i artykułów. Jest uznanym i cenionym specjalista w dziedzinie hodowli i chowu gęsi Białych Kołudzkich. Jej zainteresowania zawodowe obejmują m.in.: technologię wylęgu, odchowu, żywienia i produkcji gęsi, metody pozyskiwania i oceny jakości surowców (mięsa, tłuszczu, pierza i puchu gęsiego) a także zagadnienia związane z dobrostanem oraz uwarunkowaniami w ekologicznym systemie chowu gęsi.

Antonio Camarda

prof.

Absolwent medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Bari (Włochy), posiada tytuł doktora w dziedzinie technologii ptaków i chorób ptaków European College of Poultry Veterinary Sciences (ECPVS). Jest profesorem nadzwyczajnym chorób ptaków w Katedrze Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bari, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz dodatkowo w kilku szkołach podyplomowych. Jest członkiem jednostki kryzysowej ds. influenzy ptaków w regionie Apulii i regionalnej jednostki ds. Monitorowania epidemiologicznego w Apulii. W latach 2010 - 2016 r. był prezesem włoskiego oddziału World Rabbit Science Association, a obecnie jest kierownikiem Wildlife Monitoring Centre of the Apulia Region. Jego działalność naukowa koncentruje się głównie na epidemiologii, kontroli i profilaktyce niektórych chorób zakaźnych drobiu, ptaków wolnożyjących i królików. Między innymi przyczynił się do opracowania szczepionki do zwalczania tyfusu drobiu oraz do udowodnienia przeniesienia wirusa pomoru królików z królika na zająca. W ciągu ostatnich dziesięciu lat poświęcił wiele uwagi Dermanyssus gallinae, w szczególności ustalenia jego roli w przenoszeniu chorób zakaźnych wśród ptaków oraz w ustaleniu skuteczności różnych leków w zwalczaniu inwazji u ferm drobiu. Jest członkiem MC dla włoskiej akcji COST FA1404 "Poprawa bieżącej wiedzy i badań na rzecz zrównoważonej kontroli Dermanyssus gallinae" (COREMI), obecnie liderem grupy roboczej 4, ukierunkowanej na epidemiologię, patologię, mapowanie geograficzne i narzędzia nadzoru.

Hanna Czekaj

dr. n. wet.

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 1980 roku karierę zawodową realizuje w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Adiunkt, początkowo w Zakładzie Chorób Wirusowych Drobiu, a od 2016 w Zakładzie Chorób Drobiu. Od początku uczestniczy w realizacji zadań naukowych z zakresu patologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki chorób drobiu. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i doniesień na konferencje naukowe z tego zakresu. Od 2015 roku pełni funkcję sekretarza szkolenia specjalizacyjnego nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych” organizowanego w Puławach. Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Sądu Okręgowego Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Katarzyna Domańska-Blicharz

dr hab., prof. nadzw.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 uzyskała tytuł doktora, a w 2013 tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach. Jej działalność w Zakładzie Chorób Drobiu PIWet-PIB koncentruje się głównie na wirusowych chorobach drobiu i dotyczy diagnostyki oraz charakterystyki takich patogenów jak IBV i inne koronawirusy, astrowirusy, rotawirusy, parwowirusy, AEV, ILTV, aMPV czy FAdV. Była lub jest kierownikiem lub współwykonawcą w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. W 2015 została nagrodzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Od wielu lat jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Patologów Drobiu (WVPA) i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach.

David D. Heckman

Jest globalnym konsultantem ds. marketingu drobiu w firmie Elanco Animal Health. W tej roli jest odpowiedzialny za realizację globalnej strategii marketingowej Elanco, współpracując z oddziałami i klientami na całym świecie. David Heckman odpowiedzialny jest również za globalne zarządzanie marką w zakresie bezpieczeństwa żywności AviPro Salmonella. Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Drobiu oraz International Egg Commission, posiada tytuł Liberal Arts w Bethany Lutheran College w USA oraz tytuł Bachelor of Science w dziedzinie nauk o zwierzętach i genetyki na Uniwersytecie w Minnesocie.

Andrzej Koncicki

prof. dr hab.

lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, profesor zwyczajny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1999 roku pełnił i pełni ważne funkcje administracyjne w Uniwersytecie jako prodziekan, dziekan, prorektor. Aktualnie prodziekanem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, kierownikiem Katedry Chorób Ptaków, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju. Ponadto był vice-prezesem i prezesem PTNW, członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych przy NCBiR, członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Ponadto, profesor Koncicki członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, członkiem Rady Naukowej PIWet- PIB, członkiem Rady Sanitarno- Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, vice-prezesem Warmińsko-Mazurskiej I L-W, członkiem rad redakcyjnych i programowych wielu czasopism, członkiem Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu, członkiem Komisji Egzaminacyjnej w specjalizacji nr 5. Zainteresowania badawcze prof. Koncickiego dotyczą głównie aktualnych problemów w epizootiologii i profilaktyce chorób drobiu, zwłaszcza indyków.

Wojciech Kozdruń

dr hab., prof. nadzw.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie (1995 rok). Od samego początku swojej kariery zawodowej jest pracownikiem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, obecnie pracownikiem Zakładu Chorób Drobiu tegoż Instytutu. W swojej pracy zajmuje się epidemiologią, diagnostyką oraz immunoprofilaktyką chorób drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wirusowych. Krąg jego zainteresowań obejmuje także choroby drobiu wodnego, a ostatnio także występowanie zakażeń wirusowych u ptaków wolno żyjących. Od 2015 roku pełni funkcję Kierownika Szkolenia Specjalizacyjnego nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych” w Weterynaryjnym Centrum Szkolenia Podyplomowego w Puławach. Jest autorem lub współautorem ponad 300 pozycji piśmiennictwa z zakresu chorób drobiu. Jest także członkiem Krajowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego.

Maciej Kuczkowski

dr

Lekarz weterynarii, specjalista z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych, adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dorobek naukowy dr Kuczkowskiego obejmuje 34 prace oryginalne w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 100 doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują epidemiologię zakażeń bakteryjnych i wirusowych u drobiu, szczególnie wywołanych przez pałeczki Salmonella spp., Escherichia coli oraz Pasteurella multocida, jak również ocenę immunogenności komponentów szczepionek do uodparniania ptaków przeciw zakażeniom Salmonella spp. i Campylobacter spp. Od 2008 współpracuje z Agencją Handlu Drobiem i Mięsem Sp. z o.o. jako doradca w zakresie chorób drobiu. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy weterynarii i hodowców drobiu. Od 2009 jest kierownikiem akredytowanego laboratorium weterynaryjnego AGRO-VET we Wrocławiu.

Francois Landais

dr n. wet.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liege (Belgia, 2004). Od 2005 roku mieszka w południowo-zachodniej Francji. Jest pracownikiem ABIOPOLE – wiodącej, prywatnej praktyki weterynaryjnej w południowo-zachodniej Francji, zajmującej się opieką lekarsko-weterynaryjną nad stadami drobiu. W sumie zrzesza ona ponad 30 lekarzy weterynarii specjalizujących się w chorobach zwierząt hodowlanych, w tym 6 lekarzy weterynarii specjalizujących się w chorobach i hodowli drobiu, którzy sprawują opiekę nad największymi w regionie producentami drobiu (stada reprodukcyjne reprodukcyjne, brojlery kacze, gęsie i kurze oraz nioski towarowe). Aktywność zawodowa dr Francois Landais związana jest wyłącznie z sektorem produkcji drobiu: kaczki mullard i gęsi hodowanej na foie gras (stada produkcyjne, stada rodzicielskie i zakłady wylęgowe) i kurczęta brojlery, głównie kurczęta z systemów wolno-wybiegowych.

Ewelina Pyzik

dr

Ukończyła kierunek Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku 2003. W tym samym roku rozpoczęła pracę na UP w Lublinie jako nauczyciel akademicki oraz lekarz weterynarii w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, gdzie nieprzerwanie prowadzi również badania naukowe. Zainteresowania badawcze to mikroflora bakteryjna izolowana od ptaków, a w szczególności bakterie z rodzaju Staphylococcus, bakteriofagi i terapia fagowa. Jest pasjonatem psów i kotów.

Tomasz Stenzel

dr hab., prof. nadzw.

Absolwent (2006 r.) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, następnie doktorant na studiach doktoranckich zakończonych w 2010 roku obroną pracy doktorskiej dotyczącej praktycznego stosowania immunomodulatorów u gołębi. W latach 2011 -2017 adiunkt w Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. W 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego dotyczącego epidemiologii wybranych zakażeń wirusowych u gołębi w Polsce oraz charakterystyki molekularnej krajowych izolatów cirkowirusa gołębiego (PiCV). Od 2018 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zakażeń cirkowirusowych u ptaków (głównie PiCV) oraz możliwości zastosowania metod biologii molekularnej w medycynie weterynaryjnej. Wśród dotychczasowego dorobku naukowego znajdują się liczne publikacje dotyczące m. in. patologii gołębi i epidemiologii wybranych chorób zakaźnych w populacji tych ptaków, a także publikacje dotyczące immunologii ptaków oraz wybranych zagadnień dotyczących ptaków wolnożyjących.

Dagmara Stępień-Pyśniak

dr hab.

Lekarz weterynarii i specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Autorka i współautorka prac naukowych, jak również prac popularno-naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu patologii drobiu. Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień z zakresu diagnostyki, występowania czynników wirulencji oraz lekooporności u bakterii z rodzaju Enterococcus oraz wybranych przedstawicieli rodziny Pasteurellaceae.

Piotr Szeleszczuk

prof. dr hab., prof. zw, SGGW

Jest specjalistą chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, kierownikiem Zakładu Chorób Ptaków i Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kadencji 2012 - 2016 i 2016 - 2020 pełni funkcję krajowego Kierownika Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Jest autorem ponad 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. Od 2015 roku jest kierownikiem projektu Eimeriana Avia, którego celem jest ograniczanie strat, jakie powodują inwazje pierwotniaków z rodzaju Eimeria w produkcji drobiarskiej. Jest członkiem ministerialnego (MRiRW) Zespołu, który zajmuje się ochroną antybiotyków w weterynarii. W latach 2013-2018 kierował polskim zespołem realizującym projekt Unijny z zakresu zdrowia zwierząt – „PROHEALTH – zrównoważona intensywna produkcja świń i drobiu”.

Marcin Śmiałek

dr

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2010 r.). Uczestnik studiów doktoranckich na macierzystym wydziale zakończonych w 2014 r. obroną pracy doktorskiej dotyczącej immunoprofilaktyki TRT w stadach indyków rzeźnych. Od 2014 roku adiunkt w Katedrze Chorób Ptaków, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie. Jest autorem lub współautorem licznych prac oryginalnych i przeglądowych oraz popularno-naukowych, jak również licznych komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół immunologii ptaków w kontekście immunoprofilaktyki i zapobiegania chorobom zakaźnym kur i indyków.

Krzysztof Śmietanka

dr hab., prof. nadzw.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie w 2000 r. Dotychczasową karierę naukową i zawodową profesor Śmietanka związał z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, gdzie od 2017 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Chorób Drobiu i Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw grypy ptaków (AI) i rzekomego pomoru drobiu (ND). Brał aktywny udział w diagnozowaniu i charakterystyce wirusów pochodzących z ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2006/2007 oraz 2016/2017 roku w Polsce. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z epidemiologią, patogenezą, immunoprofilaktyką oraz oceną ryzyka chorób wirusowych ptaków, w szczególności AI i ND. Członek Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii oraz grupy roboczej EFSA ds. analizy sytuacji epidemiologicznej w zakresie AI na świecie.

Renátó Tisóczki

DVM

Absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Szent István w Budapeszcie, Węgry (2015 r.). W 2017 r. rozpoczął studia specjalizacyjne z zakresu chorób drobiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc własną praktykę weterynaryjną oraz w Inspekcji Weterynaryjnej. Od 2018 r. jest zaangażowany w pracę badawczą nad antybiotykoopornością szczepów bakteryjnych izolowanych od drobiu wodnego na Węgrzech.

Grzegorz Tomczyk

dr hab., prof. nadzw

Pracuje w Zakładzie Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Ponadto, jest kierownikiem Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych. Specjalista awiopatolog – specjalizacja „Choroby drobiu i ptaków ozdobnych”, wieloletni wykładowca na studiach specjalizacyjnych dla terenowych lekarzy weterynarii oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Członek komisji egzaminacyjnych na specjalizacjach: „Choroby zwierząt nieudomowionych” oraz „Choroby zwierząt laboratoryjnych” Członek Krajowej Komisji Etycznej.

Bartłomiej Tykałowski

dr n. wet.

Lekarz weterynarii, absolwent (2007 r.) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnik studiów doktoranckich na macierzystym wydziale, stopień dr nauk weterynaryjnych uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ methizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej oraz na przebieg zakażenia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków” przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Koncickiego. W trakcie studiów doktoranckich dwukrotnie uzyskał stypendium DrINNO i DrINNO 2 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2008 roku zatrudniony na stanowisku asystenta a od 2012 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Chorób Ptaków, a następnie w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Naukowo zajmuje się wpływem różnych czynników zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem adenowirusa krwotocznego zapalenia jelit indyków i niezakaźnych na układ immunologiczny ptaków.

Alina Wieliczko

prof. dr hab. dr h.c.

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych a także weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Profesor zwyczajny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (2013), doctor honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckieg we Lwowie (2018). Profesor Alina Wieliczko pełniła i pełni wiele funkcji administracyjnych. W latach 2008-2016 była prorektorem ds. współpracy z zagranicą i regionem UP we Wrocławiu, od 2008 jest członkiem Senatu UPWr, kierownikiem Zakładu Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych, od 2016 roku również kierownikiem Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, od 2004 r. przewodniczącą Sekcji Fizjologii i Patologii Ptaków PTNW. Jest cenionym specjalistą nauk weterynaryjnych z zakresu awiopatologii, twórcą bogatego dorobku naukowego i popularyzatorskiego. Główne dziedziny badawcze profesor Wieliczko obejmują patologię ptaków ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu (w tym istotnej dla zdrowia ludzi salmonellozy i kampylobakteriozy) oraz patologię ptaków domowych, dzikich i wolno żyjących. Członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, członek wielu towarzystw naukowych, w tym World Veterinary Poultry Association (WVPA), World’s Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

Marek Wiśniewski

lek. wet.

Lekarz weterynarii, w 1994 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. Przez 12 lat pracował w hurtowni weterynaryjnej Polwet, oraz prowadził prywatną praktykę weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego. Tytuł specjalisty chorób drobiu i ptaków ozdobnych otrzymał w 2001r. w Puławach. Od 2007 pracuje w Ceva Polska - specjalista ds drobiu. Od 2017 Technical Manager Poultry.

Rafał Zwierzyński

mgr inż.

Absolwent kierunku zootechnika Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2012 r.). Doświadczenia zawodowe: Specjalista zootechnik w Krajowym Ośrodku Badawczo-Hodowlanym Gęsi Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, od 2012 r. kierownik Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, IZ PIB ZD Kołuda Wielka.